+31 (0)76 531 00 33

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ANNO1809 wil kwaliteit leveren. Wij zullen ons houden aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen.
1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ANNO1809, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, assessmentcenters en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’ ‘training’ of ‘coaching’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door ANNO1809.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor ANNO1809.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en ANNO1809 komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier. In geval van coaching door ondertekening van het coaching contract door gecoachte.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.

3.0 Annulering door opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per email: info@anno1809.com of per aangetekend verzonden brief.
3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus of coaching wordt de opdrachtgever een bedrag van €175,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.
3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door deelnemer “open inschrijving” training
4.1. De deelnemer voor een cursus of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per email: info@anno1809.com of per aangetekend verzonden brief.
4.2 Bij annulering voor sluitingsdatum inschrijving; drie weken voor trainingsdatum, worden geen kosten in rekening gebracht.
4.3 Bij annulering na sluitingsdatum; drie weken voor trainingsdatum, wordt de deelnemer 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
4.4 Bij afwezigheid zonder kennisgeving op de cursusdag is de deelnemer verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.
4.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

5.0 Annulering door ANNO1809
5.1 ANNO1809 heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan ANNO1809 betaalde bedrag binnen 14 dagen.
5.2 ANNO1809 heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.
5.3 ANNO1809 gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.

6.0 Communicatie
6.1 De opdrachtgever zal ANNO1809 steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke ANNO1809 noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.
6.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever ANNO1809 apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatie-dragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die ANNO1809 aan de opdrachtgever ter kennis brengt.
6.3 Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

7.0 Wijzigingen
7.1 Hoewel ANNO1809 een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is ANNO1809 tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
7.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
7.3 Wanneer ANNO1809 instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door ANNO1809 steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch ANNO1809 behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door ANNO1809 gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten man- en apparatuur-uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

8.0 Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

9.0 Prijs
9.1 De prijzen van ANNO1809 zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
9.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft ANNO1809 toch het recht BTW in rekening te brengen.

10.0 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door ANNO1809 anders is aangegeven, dient betaling van de door ANNO1809 verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Cursussen met ‘open inschrijving’ vormen hierop een uitzondering.
10.2 De betaling van een cursus met ‘open inschrijving’ dient vooraf en wel 14 dagen voor de aanvangsdatum te zijn voldaan.
10.3 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is ANNO1809 gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra ANNO1809 vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien ANNO1809 verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

11.0 Auteursrecht
11.1 Het auteursrecht op de door ANNO1809 uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij ANNO1809, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ANNO1809 zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.0 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid voor schade voor ANNO1809 is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. ANNO1809 is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 ANNO1809 is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.3 De opdrachtgever vrijwaart ANNO1809 en haar medewerkers of externe partijen die in naam van ANNO1809 training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door ANNO1809 (op)geleverde wordt gemaakt.

13.0 Geschillen
13.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
13.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
13.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van ANNO1809.

14.0 Bedenktijd
14.1 De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven werkdagen.

15.0 Klachtenregeling
15.1 Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan wordt er een onafhankelijke derde ingeschakeld. Die derde partij kan een gezamenlijk te kiezen mediator zijn. De uitspraak van de derde is dan bindend. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

16.0 Uitvoering, rapportage en garantie
16.1 ANNO1809 staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.
16.2 Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, hebben we regelmatig intern overleg over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie. Daarnaast geven wij elkaar interactie-feedback en wisselen we didactische werkvormen, studiematerialen en andere ideeën uit.
16.3 Onze cursussen worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.

LOCATIE BREDA               LOCATIE TILBURG                    T: +31 (0)76 531 00 33               BTW NL 8601 25 622 B01
Ceresstraat 35                     Stationstraat 29                      info@anno1809.com               KvK 75059088
4811 CB Breda                     5038 EC Tilburg                     www.anno1809.com                NL41 RABO 0306874822


Wil je ontdekken welke BIM-opleiding het beste bij jou past?

De trainers van ANNO1809 helpen je daar graag bij.

 
 

Contact